Privacyregelement en AVG

Je oefentherapeut houdt, om je behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van je medische- en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens, het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

Uiteraard gaat je oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde AVG een aantal regels vast gelegd in een privacyregelement.

Privacyverklaring Oefentherapie Zeeburg

Praktijk oefentherapie Zeeburg, gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 140 1019 BP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oostelijke handelskade 140 1019 BP Amsterdam
0653673504
www.oefentherapiezeeburg.nl, voldoet aan de meest recente beveiligingen
info@oefentherapiezeeburg.nl

Oefentherapie Zeeburg is een praktijk waar oefentherapie Mensendieck in de ruimste zin van het woord gegeven wordt, door in het kwaliteitsregister geregistreerde oefentherapeut Mensendieck.

Oefentherapie Zeeburg is vrij gesteld van de aanstelling van de Functionaris Gegevensbescherming Persoonsgegevens, omdat het een eenmanszaak is.

Oefentherapie Zeeburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Burger Service Nummer (BSN)
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Oefentherapie zeeburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

-Gezondheidsgegevens
-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@oefentherapiezeeburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
-Burger Service Nummer (BSN)
 

Privacy by design en privacy by default:

-Privacy by design wil zeggen dat er tijdens het ontwerpen van producten en diensten er zorg gedragen moet worden dat de persoonsgegevens goed worden beschermd, bijvoorbeeld een beveiligde dossiervorming. Privacy by design moet er ook voor zorgen dat gegevens die verzameld zijn of worden niet langer dan noodzakelijk bewaart worden of extra gegevens worden toe gevoegd die niet bijdragen aan het doel van de verwerking. Bij oefentherapie Zeeburg worden de dossiers digitaal opgeslagen en zijn altijd beveiligd met een wachtwoord, zowel het programma als de computer. Gegevens worden zoals hierboven beschreven niet langer als noodzakelijk bewaard.
-Privacy by default gaat meer in op de technische en organisatorische maatregelen die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat er als standaard alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor een specifiek doel. Acties die hiervoor genomen kunnen worden zijn:
- de aanmeld/ vraagformulieren vragen minimale informatie en deze informatie wordt gearchiveerd op de website. Deze archieven worden maandelijks verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.


Oefentherapie Zeeburg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Oefentherapie Zeeburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratieverkeer, kwaliteitsdoeleinden, onderzoeksgegevens en onze belastingaangifte.
-Het afhandelen van je betaling.
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
-Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Oefentherapie Zeeburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of  -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk) tussen zit. Oefentherapie Zeeburg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Winmens (Fairware), declaratie (via Vecozo), kwaliteitsdoeleinden (Qualizorg).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Oefentherapie Zeeburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 15 jaar, de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens. De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de patiënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achtiende levensjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Oefentherapie Zeeburg deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Oefentherapie Zeeburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je gegevens worden vast gelegd in een electronisch patiëntendossier (EPD) bij Winmens/Fairware. Hiernaast verstrekt oefentherapie Zeeburg je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen we alleen met je nadrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld met  huisartsen/verwijzers met als doel om medisch dossier bij te houden en QDNA met als doel om inzicht te krijgen in kwaliteit van behandelen.

derden jurisdictie doel welke gegevens
Huisartsen/verwijzers WGBO en AVG Medisch dossier bijhouden NAP en dossier
Vecozo/ zorgverzekeraars AVG Declaratie behandelingen NAP
Winmens/EPD WGBO en AVG Dossier vormingsplicht NAP en dossier
QDNA AVG Inzicht krijgen in kwaliteit van behandelen Emailadres


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Oefentherapie Zeeburg gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door oefentherapie Zeeburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiezeeburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Oefentherapie Zeeburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Alle gegevens van patiënten, cliënten en  medewerkers zijn veilig bij oefentherapie Zeeburg. Oefentherapie Zeeburg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de praktijk of via info@oefentherapiezeeburg.nl